روز معلم مبارک

معلم ایمان را بر لوح جان حک میکند وندای فطرت را به گوش همگان میرساند

معلم کیمیای جسم وجان است

                 معلم رهنمای گمرهان است

شده حک بر فراز قله عشق

            معلم وارث بیغمبران است

    

/ 0 نظر / 5 بازدید